gʷilič̓əb t̕iʔidtəd
Silver Bells


gʷilič̓əb t̕iʔidtəd
ti pədx̌aʔx̌aʔ ʔal tiʔaʔ
ləqcəxʷ ti t̕iʔidtəd
haʔɬ pədx̌aʔx̌aʔ dxʷʔal dəgʷi

luud kʷi wiw̓su
ʔal ti baqʷuʔ
ʔux̌ayəb ti santə clas
ʔəsgʷədil gʷəl ʔəshiiɬ kʷi luƛ̕luƛ̕čəɬ
qʷulud kʷi adʔiišəd
q̓ič̓ tsi adkayəʔ
bəq̓ič̓ ti adscapaʔ, sk̓ʷuy, adbad
ʔuʔabyid ʔə, ti adsc̓aliʔ
gʷəl ʔuluud

gʷilič̓əb t̕iʔidtəd
ti pədx̌aʔx̌aʔ ʔal tiʔaʔ
ləqcəxʷ ti t̕iʔidtəd
haʔɬ pədx̌aʔx̌aʔ dxʷʔal dəgʷi
haʔɬ pədx̌aʔx̌aʔ dxʷʔal dəgʷi