Places & Environment
Mission Beach skayuʔqs Priest Point
č̓ƛ̕aʔqs
Hat Island
č̓əč̓əsəli
Camano Head
x̌ʷuyšəd
Quil Ceda
qʷəlsidəʔ
Spee-bi-dah sbiʔbədaʔ Bay - Ocean
x̌ʷəlč
Lake - x̌ačuʔ Mountain - sbadil Mountains sbadbadil
River - stuləkʷ House - ʔalʔal Marysville
sɫəp̓qs
Everett
dzəɫigʷəd
School - sx̌alalʔtxʷ
Tribal Center ʔiʔabalʔtxʷ Health Clinic dəxʷhəliʔil Casino
sləhalalʔtxʷ
Restaurant sʔəɫədalʔtxʷ Bank - taləʔalʔtxʷ
Kitchen
kʷukʷcutaliʔ
Dining Room sʔəɫədaliʔ Living Room sq̓ʷuʔaliʔ Bedroom
sɫagʷidaliʔ
Bathroom
 sgʷigʷədilaliʔ

Weather

Sun - sɫukʷaɫ Rain- qəlb Snow - baqʷuʔ Hail
ƛ̕əbx̆ʷilaʔ
Clouds
sq̓aƛ̕əb
Mist - čəbəš Thunder
x̆ʷiqʷədiʔ
Rainbow
qʷubačšəd
Wind
šəxʷəb
Moon
sɫukʷalb

SEASONS

Inside every season there are several additional names for portions of the season

 
Cold Season (Winter)pədtʼəs Warming Season (Spring)
ʔuhihədəb
Hot Season (Summer)
pədhədəb
Salmon Returns Season (Fall)
pədʔuladxʷ
 

Copyright 2012 Tulalip Tribes of Washington