t̕it̕iwiɬ
Small Prayerʔu x̌aʔx̌aʔ šəq siʔab
Oh Lord / Father

ʔut̕igʷicid čəɬ dxʷʔal tiʔəʔ sləx̌il.
We thank you for this day.

ʔut̕igʷicid čəɬ dxʷʔal ti sʔəsq̓ʷuʔčəɬ.
We thank you for allowing our gathering.

gʷəhəliʔtxʷ čəxʷ ti luƛ̕luƛ̕čəɬ.
Please bless our elders.

gʷəhəliʔtxʷ čəxʷ ti bədbədaʔčəɬ.
Please bless our children.

gʷəhəliʔtxʷ čəxʷ ti sʔəɬədčəɬ
Please bless our food.

ƛ̕ub ʔəsʔistəʔ.
So be it, Amen.