The Lord's Prayergʷəɬ dibəɬ bad, dəgʷi ʔal kʷi šəq,
haʔɬ kʷi gʷəshuyutəbs liɬdᶻixʷ haʔɬ
t(i) adsgʷaʔ adsdaʔ. dəgʷi gʷəsixʷ siʔabčəɬ.

haʔɬ kʷi gʷəsčalatəbs t(i) adsgʷaʔ adsčəɬx̌əčəb
ʔal ti swatixʷtəd x̌ʷulab ʔə ti sčalad
t(i) adsgʷa adscəɬx̌əčəb ʔal diʔ šəq.

tiʔiɬ sʔəɬədčəɬ ʔal kʷi bək̓ʷ sləx̌il
adsʔabyitubuɬ ʔal ti sləx̌il.
ƛ̕ub čəxʷ ʔubaliicyitubuɬ
ʔə dᶻək̓ʷadadčəɬ x̌ʷul̕ab
ʔə sbaliicyidčəɬ ləliʔ ʔaciɬtalbixʷ
ʔə dᶻək̓ʷadads dxʷʔal. dibəɬ.

ƛ̕ub čəxʷ ʔuc̓əlalikʷtubuɬ
dxʷʔal gʷəɬ bək̓ʷ dᶻək̓ʷadadčəɬ.
huy čəxʷ ʔuliltubuɬ
tul̕ʔal kʷi bək̓ʷ saʔ.
ƛ̕um ʔəsʔistə.