hay, ʔaliləxʷ čəd tiʔəʔ sčətxʷəd. ƛ̕iqagʷiləxʷ tiʔiɬ sčətxʷəd, tul̕ʔal, tiʔiɬ ʔalʔals ƛ̕udəxʷʔux̌ʷs ʔal tiʔiɬ pədt̕əs. ƛ̕iqagʷil tiʔiɬ, sčətxʷəd.

Now, I will begin the legend with the black bear. That black bear comes out from his house, the house he stays at, during the winter. That black bear emerges from it.

Previous - bəlkʷ

Next - hiwil

plate