huy, šudxʷəxʷ tiʔiɬ čxʷəluʔ. huy, bapadəxʷ əlgʷəʔ. bapadəxʷ əlgʷəʔ tiʔiɬ čxʷəluʔ. huy, xʷak̓ʷisəbəxʷ ʔə tiʔiɬ čxʷəluʔ. hay, bəq̓təbaxʷ ʔə tiʔiɬ čxʷəluʔ.

Then, they saw that whale. Then, they pestered him. They pestered that whale. Then, after a while the whale became tired of them. Next, that whale swallowed them.

Previous - bəlkʷ

Next - hiwil

plate