plate


hay, ʔuɬiʔɬdahəb tiʔiɬ bibščəb ʔi tiʔiɬ suʔsuq̓ʷaʔs, tətyika. ləcuɬiʔdahəb əlgʷəʔ.

Then, this Little Mink and little cousin Tetyika trolled for fish. They trolled.

Previous - bəlkʷ

Next - hiwil