ʔah dəgʷi, siʔab dsyaʔyaʔ.
tux̌ʷəxʷ čəd ɬuyəcəbtubicid, ti tuyəhub ʔə tudiʔ tusluƛ̕luƛ̕ čəɬ.
tuyəcəbtub čəd ʔə tiʔiɬ tudyəl̕yəb.
hay čəd ɬuyəcəbtubicidəxʷ, dəgʷi siʔab dsyaʔyaʔ.
tiʔiɬ bibščəb ʔi tiʔiɬ suʔsuq̓ʷaʔs , tətyika, tiʔiɬ ɬudsyəhubtubicid.

Ah, you my honorable friend.
I am merely going to tell you, a story that came, from our ancestors.
I was told this story by my ancestors.
Now, I am going to tell to you now my honorable friend.
This Little Mink and his younger cousin, Tetyika, this is what I will tell you about.
Previous - bəlkʷ

Next - hiwil

plate